apply.png
Smittevernplan – Korona/COVID-19
Oppdatert info fra skolen

Hvor vil du?

arrow.png

Smittevern Bakketun folkehøgskole

Informasjon pr. 30.12.21 vedr. oppstart 04.01.22

Innledning

Siden de siste ukene før jul har Norge nok en gang hatt økende smittetrykk, som sammen med usikkerheten rundt den nye varianten Omikron gjør at myndighetene har innført tiltak og anbefalinger for å begrense smitte.

Smittetrykket varierer i de ulike regionene i landet, og i lokalmiljøet rundt skolen har det vært også vært tilfeller i løpet av julen. Men signalene fra lokale smittevernmyndigheter rundt skolen peker mot at de opplever forholdene her som under god kontroll. Men ifm. oppstart etter jul vil vi for vår del uansett ha elever som vil kunne komme til å være i områder med større smittetrykk enn det vi har opplevd i nærområdet vårt den siste tiden.

Det er også iverksatt arbeidet med å kunne tilby en 3. vaksinedose/boosterdose til de som er over 18 år i løpet av vinteren. Forutsetningen er at det har gått 20 uker siden 2. dose (noen kommuner har etter hvert forholdt seg til 18 uker). I tillegg arbeides det fra myndighetshold for å få skaffet til veie tilstrekkelig antall hurtigtester igjen.

Som vi pekte på før juleferien arbeider folkehøgskolene i samråd med lokale smittevernmyndigheter og ut fra veiledere utviklet for skoleslaget. Dette gjelder fortsatt! Derfor legger vi opp til skolestart i januar som planlagt, dvs. oppstart undervisning tirsdag 04.01.22 kl. 12.00, med mulighet for å komme i løpet av ettermiddagen mandag 03.01.22.

Slik utviklingen av smittesituasjonen i Norge er nå, må vi likevel være forberedt på at det kan komme endringer i bestemmelser og anbefalinger. Følg derfor med på oppdatert info rundt dette på myndighetenes egne hjemmesider.

Det kan være greit å være forberedt på at de første dagene (innslusingsperioden/gult nivå) etter oppstart vil være det strammeste vi har hatt så langt dette skoleåret. Men – vi hadde flere runder som dette forrige skoleår, slik at vi vet at det lar seg gjøre.

Skolen minner om at utviklingen i smittesituasjonen kan endre seg raskt, slik at det vil kunne komme endringer i hvilke tiltak som gjennomføres ved tilbakekomst på skolen.

Plan i forbindelse med oppstart

«Innslusingen/gult nivå» bygger på 2 hovedprinsipp:

 • Vi søker å hindre at evt. smitte kommer inn på skolen ved oppstart, ved å oppfordre til å være forsiktig de siste dagene før tilbakekomst, å være oppmerksom på egen helsesituasjon, og på å være forsiktig på reise tilbake til skolen. Videre at vi er forsiktige med besøk inn og ut av skolen etter tilbakekomst.
 • Begrense evt. smitte innad på skolen, ved at vi i hovedsak virker sammen med vår kohort minst de 5 første dagene (klasse/boenhet). Det betyr at vi bl.a. begrenser samlinger med hele kullet i denne tiden og legger noen rammer for det sosiale livet på huset. Foreløpig gjelder dette fram til lørdag 08.01.22, og ny vurdering blir tatt fredag 07.01.22.
 1. Før avreise:
 • Skolen ber om at elevene/ansatte utviser forsiktighet med hvem de omgås de 5 siste dagene før skolestart. Følg med på egne og nærkontakters helsesymptomer. Teste deg om du er usikker
 • Skolen ber om en egenmelding om helsesituasjon (frisk/fri for symptomer eller syk/usikker/venter på testsvar) fra elevene en til to dager før oppstart. Merk! Elever som har oppholdt seg i områder med høyt smittetrykk, anbefales å foreta test som en del av egenmeldingen om helsesituasjon før avreise til skolen. Utover dette kan gjerne alle gjennomføre hurtigtest før avreise, dersom mulig.
 • Varsle skolen om forventet tidspkt. du regner med å være tilbake på skolen
 • Personer med symptomer eller som venter på prøvesvar skal ikke møte på skolen. Varsle oss, og avtale når en kan komme tilbake på skolen
 • Unngå kollektivtransport om du kan
 • Bruke munnbind der dette er pålagt/anbefalt av myndighetene
 1. Ankomst til skolen:
 • Bruk munnbind ved ankomst til skolen
 • Alle elever testes med hurtigtest ved tilbakekomst til skolen. Skolen har fått utdelt tester fra kommunen til dette formålet. Testen gjennomføres i gymsalen ved ankomst. Før du beveger deg noe annet sted på skolen. Dette betyr følgende:
  • Når du kommer til skolen skal du benytte gymsalinngangen inn til venteareal i gymsalen
  • Du får utdelt test og gjennomfører denne i testarealet i gymsalen
  • Du avventer prøvesvar i venteareal i peisestua
  • Dersom negativt prøvesvar kan du gå på rom/boenhet. Dersom positive prøvesvar vil skolen benytte rommene vi har satt av til isolasjon inntil situasjonen er avklart med kommunelege
 • NB! Det er viktig å huske at negative prøvesvar er en form for «øyeblikksbilde», og at det derfor fortsatt er viktig å fortsatt overholde gjeldene smittevernbestemmelser de første dagene etter oppstart (avstand, hygiene, oppmerksom på symptomer etter ankomst osv.)
 • Alle oppfordres til å være ekstra nøye med å følge de generelle smitteverntiltakene (avstand, hygiene, antall nærkontaker) 
 1. Dagene med innslusing:
 • Det meste av undervisning foregår i klasse/boenheter.
 • Det meste av sosial aktivitet utenfor undervisning foregår på boenhet eller utendørs
 • Faste plasser i matsalen ifm. med måltider:
  • Frokost 08.00 – 08.50, oppstart undervisning 09.00
  • Lunsj 11.30 – 12.20
  • Middag 16 – 16.50
  • Kveldsmat 20.15 – 21.00
 • Besøk inn på skolen utenfra begrenses til kun nødvendige ærend
 • Besøk utenfor skolen begrenses til kun nødvendige ærend
 1. Generelt om smitteverntiltak:

Vi minner om og oppfordrer alle til å følge de gjeldende smitteverntiltakene:

 • Håndhygiene, nyse/hostehygiene, avstand til andre
 • Unngå bruk av kollektivtransport der det er mulig. Bruk munnbind ifm. kollektivtransport der det er anbefalt
 • Følg nasjonale og lokale smittevernbestemmelser!
 • Unngå sosiale sammenhenger utenfor skolen/familie. Begrens antall nærkontakter
 • Mistanke om smitte: Elever som opplever symptomer på luftveissykdom skal ikke møte på undervisning/måltider/opplegg, men bli på rommet og varsle sosiallærer og kontaktlærer. Videre organiseres testing og gjennomføring av test
 • Mistanke om smitte: Elever som opplever symptomer på luftveissykdom mens de er hjemme/borte fra skolen, skal ikke møte igjen på skolen før de har fått svar på test som bekrefter at de ikke er smittet av Corona/Covid-19. Gi skolen beskjed om hvorfor du ikke møter
 • Nærkontakter av bekreftede smittede på skolen: Nærkontakter har karantene på eget rom (pr. nå avhengig av kategori og vaksinestatus), og skal dermed ikke møte på undervisning/måltider/opplegg, men bli på rommet og varsle sosiallærer og kontaktlærer. Videre organiseres testing og gjennomføring av test
 • Nærkontakter som er hjemme/borte fra skolen: Nærkontakter har karantene ut fra kategori og vaksinestatus, og skal ikke møte igjen på skolen før karantenetiden er over, og har fått svar på test som bekrefter at de ikke er smittet av Corona/Covid-19. Gi skolen beskjed om hvorfor du ikke møter

Kontakt:

Alle henvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til koronasituasjonen på Bakketun folkehøgskole, skal rettes til skolens rektor eller administrasjon:

Bakketun folkehøgskole                    74049100                    adm@bakketun.fhs.no

Erling Helland, rektor                        90840632                    rektor@bakketun.fhs.no

 

Bakketun folkehøgskole

30.12.21

 

Erling Helland

– rektor –

Smittevernplan korona Covid19 Bakketun FHS 30.12.21 EH

 

Smittevern Bakketun folkehøgskole

Informasjon pr. 10.12.21

 1. Situasjon

Etter en høst med gradvis gjenåpning av samfunnet mtp. smitteverntiltak, ser myndighetene nå behov for å gjeninnføre slike tiltak. Dette skyldes både belastning på helsevesenet, og økning i smitte knyttet til Omikron-varianten.

Bakketun fhs vil derfor måtte se på hvilke innskjerpende tiltak vi må gjøre for å overholde nasjonale og lokale tiltak, og for å bidra til å redusere risiko for smitte, både innad på skolen og ut i samfunnet rundt oss.

 1. Bakgrunn

Skolen har hele tiden siden vi startet opp med elever på huset igjen høsten 2020 etter pandemiutbruddet, arbeidet rundt smittevern ut fra nasjonal veileder for folkehøgskolene (utarbeidet av folkehøgskolelandskapet sentralt), ut fra egen smittevernplan og i god dialog med lokale smittevernmyndigheter.

Skolen har gjennomført et relativt normalt opplegg gjennom skoleåret, med spesielle innskjerpinger knyttet særlig til innslusing ved ankomst til skolen, begrensninger knyttet til besøk inn på skolen, tilpasninger til studieturvirksomhet osv.

Videre har skolen hatt ordninger og rutiner som gjør det mulig å overholde avstand når vi møtes i større sammenhenger, samt rutiner med å holde seg borte ved symptomer, testing og evt. karantene/isolasjon ved mistanker om at symptomene var noe mer enn vanlig forkjølelse. Skolen har ikke hatt utbrudd av koronasmitte på skolen gjennom hele pandemien.

Skolen har til nå hatt gode erfaringer rundt arbeidet med testing, både med PCR-testing på RINNLEIRET, støtte fra kommunen ved testing ved tilbakekomst etter ferier/oppstart nytt skoleår, og etter hvert bruk og gjennomføring av hurtigtester selv på skolen.

 1. Tiltak

Ut fra endringen i smittesitasjonen både nasjonalt og lokalt, legger skolen nå opp til følgende føringer og tiltak i tiden fram mot jul:

 • Vi oppfatter oss pr. nå selv som en kohort. Våre elever bor, spiser måltid sammen og har store deler av sin fritid sammen på skolen
 • Skolen vil uansett legge til rette for opprettholde 1 meter avstand også inne på skolen der dette er praktisk mulig når elever møtes i større sammenhenger
 • Skolen oppfordrer elevene til å begrense/vurdere besøk ut fra skolen til lokalmiljøet. Oppfordrer til bruk av munnbind ved turer ut fra skolen. Også varslet om påbud der en ikke kan opprettholde 1 meter avstand
 • Begrenser besøk inn på skolen, vurderer behovet
 • Ansatte oppfordret til å følge opp det å begrense antallet nærkontakter
 • Skolen avslutter før jul torsdag 16.12.21, iht. opprinnelig skolerute for skolen, dersom ikke noe tvinger fram behov for noe annet

Foreløpige momenter ifm. oppstart januar 2022:

 • Pr. nå legger vi opp til at vi starter som planlagt etter jul, med planleggingsdag for ansatte mandag 03.01.22.
 • Elevene kan komme tilbake til skolens internat i løpet av mandag 03.01.22, med oppstart av undervisning tirsdag 04.01.22 (dersom ikke andre føringer kommer…)
 • Skolen har mulighet for å i bruk modell for tilbakekomst/innslusing som vi har benyttet siden høsten 2020:
  • Elever og ansatte blir oppfordret til en form for selvpålagt karantene/forsiktighet siste 5 dager før tilbakekomst.
  • Elever og ansatte bes om å sende skolen en egenerklæring om helsesituasjon 2 dager før tilbakekomst. Her kan også evt. gjennomføring av hurtigtester før avreise være et ekstra tiltak, dersom en opplever at det er behov for dette.
  • Elevene skal ikke møte på skolen dersom de har symptomer på luftveissykdom
  • Vurdere bruk av kollektivtransport. Følge pålegg fra myndighetene vedrørende smittevern på kollektivtransport
  • Dersom mulig ønsker vi å utfordre kommunen på å støtte oss med gjennomføring av tester ved tilbakekomst til skolen. Alternativt ber vi om at kommunen bistår skolen med tilstrekkelig antall hurtigtester for egen gjennomføring. Her er det også spørsmål om vi skal se for oss flere runder med testing av alle, f.eks. på dag 1 og 5.
  • Dersom det er behov vil skolen legge opp til mindre gruppedeling/kohort de første dagene etter oppstart (pr. nå tenker vi 5 dager), samt legge til rette for å holde avstand i ulike sammenhenger hvor elevene er samlet i større sammenhenger. Vi håper at vi etter en slik innslusing vil kunne gå tilbake til å oppfatte oss som en kohort
  • Skolen vil oppfordre elevene til å være forsiktige med besøk ut fra skolen de første dagene etter tilbakekomst (pr. nå tenker vi 5 dager), og be de bruke munnbind og overholde avstandsbestemmelser dersom de må nødvendige ærend utenfor skolen
  • Skolen vil være forsiktig med besøk inn på skolen i den første tiden etter oppstart
 1. Kontakt

All kontakt og spørsmål rundt smittevern mm. kan rettes til skolens ledelse:

Erling Helland, rektor: Mail: rektor@bakketun.fhs.no, mobil: 90840632

Ann Sissel Vehus, inspektør: Mail: annsissel@bakketun.fhs.no, mobil: 40427643

Rolf Arild Saltvik, økonomileder: Mail: rolf-arild@bakketun.fhs.no, mobil: 91136457

Kontor: Mail: adm@bakketun.fhs.no, tlf: 74049100

 

Bakketun FHS, 10.12.21

Erling Helland, rektor

 

 

Smittevernplan Bakketun folkehøgskole 2021/22

Oppdatert pr. 02.07.21

Bakketun folkehøgskole samarbeider sammen både med lokale helsemyndigheter og det landsdekkende folkehøgskolelandskapet for å ha en så god smittevernplan som mulig. Vi ber om at alle elever, ansatte og andre som befinner seg på skolen gjør sitt for å bidra til et høyt fokus på smittevern, og minner om de generelle reglene:

 • Hold minst 1 meters avstand
 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og varmt vann, spesielt før og etter måltid. Alternativt brukes desinfiserende gel/væske.
 • Ikke del flaske, glass, kopp eller bestikk med andre
 • Snu deg vekk fra andre dersom du må hoste, og gjør det i albuehulen eller bruk lommetørkle. Ikke spytt!
 • Si fra til dersom du kjenner at du har symptomer på luftveissykdom. Hold avstand til andre dersom du har mistanke om at du er syk
 • Unngå bruk av kollektivtransport dersom du kan
 • Ikke møte opp på skolen dersom du har symptomer på luftveissykdom
 • Vi følger følgende sider for oppdatert informasjon: FHI, EU, WHO

Skolen har laget smittevernplan som inneholder trafikklysnivåer, GRØNN, GUL og RØD beredskap (se vedlegg for fullstendig plan). Alle trinnene inneholder de generelle tiltakene, samt at det vises til mer spesifikke tiltak som er aktuelle for hverdagen på selve skolen.

Elever og foresatte for kommende skoleår 2021/2022 vil få tilsendt oppdatert informasjon vedr. skolens smittevernarbeid i løpet av første halvdel av august.

Erling Helland, rektor

Smittevernplan korona Covid19 Bakketun FHS 02.07.21 EH